การเลือกใช้งาน Slot ทั้ง 6 ของ TonySX และการตั้งค่าในตัวอย่างต่างๆ

แบ่งหัวข้อย่อยดังนี้

1.วิธีสังเกตสัญลักษณ์ลูกศรของโมดูล

2.วิธีเลือกใช้งาน Slot ทั้ง 6 

3.การตั้งค่าใช้งาน Slot ต่างๆ ในโปรแกรม Arduino IDE

4.โมดูลที่ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าการใช้งาน

1.วิธีสังเกตสัญลักษณ์ลูกศรของโมดูล

แต่ล่ะโมดูลนั้นที่มุมของโมดูลจะมีสัญลักษณ์ลูกศร สีขาว ที่ได้วงกลมไว้ ยกตัวอย่างดังภาพด้านล่าง

2.วิธีเลือกใช้งาน Slot ทั้ง 6 

โมดูลขนาดเล็กนั้นสามารถเลือกใช้ได้ทั้งหมด 6 slot และมีการเรียงลำดับ slot ดังนี้

การเลือกใช้ Slot ที่ 1 , 2 และ 3 ของโมดูล Tact Switch and Buzzer module 

ให้หันลูกศรสีขาวชี้ขึ้นด้านบนซ้ายดังภาพด้านล่าง

SLOT ที่ 1

SLOT ที่ 2

SLOT ที่ 3

การเลือกใช้ Slot ที่ 4 , 5 และ 6 ของโมดูล Tact Switch and Buzzer module 

ให้หันลูกศรสีขาวชี้ขึ้นด้านล่างขวา ( *** กลับด้านของโมดูล *** ) ดังภาพด้านล่าง

SLOT ที่ 4

SLOT ที่ 5

SLOT ที่ 6

สำหรับโมดูลที่ใช้ 4 Slot จะมี Slot ใช้เลือกใช้ 4 ช่องคือ Slot 1 , 2 ,4 และ 5 ในที่นี้ยกตัวอย่าง เป็น

Tony S 2.4-inch LCD Display ให้เราหันลูกศรที่หน้าจอ 2.4 นิ้วไปด้านบนซ้ายดังภาพด้านล่าง

SLOT ที่ 1

SLOT ที่ 2

สำหรับ SLOT ที่ 4 และ 5 ให้เราหันหัวลูกศรที่หน้าจอไปที่ด้านล่างขวา (***กลับด้านของหน้าจอ 2.4 นิ้ว***) 

SLOT ที่ 4

SLOT ที่ 5

3.การตั้งค่าใช้งาน Slot ต่างๆ ในโปรแกรม Arduino IDE

ในที่นี้จะยกตัวอย่างการตั้งค่าเลือก Slot ของโมดูล Tact Switch and Buzzer module หลังจากที่เราได้ลง library เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปที่ Examples >> TonyS_X1 >> PRO >> Module >> Tact_Switch

ค่าตั้งต้นของตัวอย่างนี้ได้เลือกไว้ที่ SLOT1 ของคำสั่ง TonyTactSW.begin (SLOT1);  ดังรูปด้านล่าง

ซึ่งการเสียบใช้โมดูลใน slot ที่ 1 นั้นให้ทำตามหัวข้อย่อยที่ 2 ดังที่กล่าวมา 

สำหรับการตั้งค่าใช้ Slot ที่ 2 นั้น ให้เปลี่ยนค่าเป็น SLOT2 คือ TonyTactSW.begin (SLOT2);

และสำหรับ Slot อื่นก็ทำเช่นเดียวกัน

ต่อมาการตั้งค่าของ Tony S 2.4-inch LCD Display ให้เราเข้าไปที่ Example >> TonyS_X1 >> PRO >> Module >> Display >> littlevgl >> Demo_tft_240_320 ดังภาพด้านล่าง

ค่าตั้งต้นของตัวอย่างนี้ได้เลือกไว้ที่ slot 1 เช่นกัน 

คือ Adafruit_ST7789 tft = Adafruit_ST7789 (SLOT1,TFT_240_320);

ดังภาพด้านล่าง

และการเลือกเสียบหน้าจอ 2.4 นิ้วให้ทำดังหัวข้อย่อยที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การตั้งค่าใช้ slot อื่นนั้นให้ปรับค่าที่ SLOT1 เป็น SLOT2 , SLOT4, SLOT4 และ SLOT5  ตามการออกแบบการใช้งานของเรา

ตัวอย่างการตั้งค่าใช้ Slot 4 คือ

Adafruit_ST7789 tft = Adafruit_ST7789 (SLOT4,TFT_240_320);

4.โมดูลที่ไม่จำเป็นต้องตั้งค่าการใช้งาน

สำหรับบางโมดูลนั้นเราไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเลือก slot ที่จะใช้งาน ในที่นี่ยกตัวอย่างเป็น Tony S ADXL345 3 axis Accelerometer module เมื่อเราได้เข้าไปยังตัวอย่าง Example >> TonyS_X1 >> PRO >> Module >> Accelerometer

จะสังเกตว่าในตัวอย่างนั้นไม่จำเป็นต้องตั้งค่าเลือก slot การใช้งาน

จึงทำให้เราสามารถเลือกใช้งาน slot ใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งค่าการใช้งานก่อน