เริ่มต้นใช้งาน ESPIno32 ร่วมกับ RFID

ใช้งานบอร์ด ESPIno32 ร่วมกับ RFID-RC522

   บอร์ด ESPIno32 Wifi BLE Development Board คลิกที่นี่

   RFID CARD READ/WRITE MODULE KIT (RC522) คลิกที่นี่


 การต่อวงจรระหว่าง ESPIno32 และ RFID CARD 


เริ่มการใช้งาน

ให้เราเข้าไปที่ https://github.com/miguelbalboa/rfid เพื่อดาวน์โหลด Library ของ RFID 

คลิกที่ Download ZIP จะได้ไฟล์ชื่อว่า rfid-master.zip มาดังภาพด้านล่าง

จากนั้นไปที่ Arduino IDE เข้าไปที่ Sketch>>Include Library>>Add.ZIP Library เลือกไฟล์ rfid-master ที่ดาวน์โหลดมา

เราจะได้ example ของ RFID มา ให้เราไปที่ File >> Example >> MFRC522 >> DumpInfo เพื่อทดลองการใช้งาน

เปลี่ยนหมายเลข PIN ของ RST_PIN เป็น 22 และ SS_PIN เป็น 21 ดังภาพด้านล่าง

ทำการอัพโหลด (upload) คลิกดูที่ Serial monitor จะปรากฎข้อความให้เรา Scan PICC เพื่อดูหมายเลข UID 

เมื่อเราทำการทาบ TAG ค้างเอาไว้จนข้อมูลส่งมายัง Searial ครบแล้ว จะปรากฎค่าต่างๆขึ้นมา 16 Sector 64 Block

ดังภาพด้านล่าง

ทำให้ทราบ Card UID คือ B9 EE 78 A3 , Card SAK 08 และชนิด PICC คือ MIFARE 1 KB 

สังเกตใน Sector ที่ 0 , Block ที่ 0 จะมีค่าของข้อมูลดังกล่าว