บทความการใช้งานเริ่มต้น ESP8266 NodeMCU และการใช้งาน Application ต่างๆ ตอนที่ 2 วิธีเชื่อมต่อ NodeMC

บทความการใช้งานเริ่มต้น ESP8266 NodeMCU และการใช้งาน Application ต่างๆ

ตอนที่ 2 วิธีเชื่อมต่อ NodeMCU เข้ากับระบบ Network

01

         จาก ตอนที่ 1 เราได้ทำการติดตั้ง Arduino IDE และ ตั้งค่า Environment ต่างๆไปแล้ว และได้ทดลองใช้งาน Example Hello Server ซึ่งเป็นตัวอย่างการสร้าง Webserver แบบง่ายๆ ไปแล้ว ในตอนที่ 2 นี้เรามาลองดู Function ต่างๆที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อ ESP8266 เข้ากับ Access point ซึ่งเป็นคำสั่งพื้นฐานสำหรับการใช้งานในส่วนอื่นๆต่อไป 

Function สำหรับเชื่อมต่อกับ AP

void mode(WiFiMode)

         เป็น Function สำหรับเลือกโหมดการทำงานให้ ESP8266 โดยมีอยู่ด้วยกัน 3 โหมด ได้แก่ Station, Access Point, Station และ Access Point
         Parameter
         WIFI_STA = สั่งให้ทำงานเป็น Station
         WIFI_AP = สั่งให้ทำงานเป็น Access Point 
         WIFI_AP_STA = สั่งให้ทำงานเป็นทั้ง Station และ Access Point

int begin(const char* ssid, const char *passphrase)
         เป็น Function สำหรับเชื่อมต่อ ESP8266 เข้ากับ AP โดยหากใช้งาน Function เพียงอย่างเดียว จะเป็นการใช้งาน DHCP โดย ESP8266 จะได้ IP ตามที่ AP เป็นคนจัดสรรให้ หากต้องการใช้งานเป็น static IP ต้องใช้งานร่วมกับ Function config ในคำสั่งต่อไป
         Parameter
         ssid = ชื่อของ AP ที่ต้องการ join 
         passphrase = password สำหรับ join เข้า AP
         ในกรณีที่ AP ที่ต้องการเชื่อมต่อเป็นแบบ open (ไม่มี password) ให้ใส่แต่ ssid อย่างเดียว เช่น
                  WiFi.begin(“ThaiEasyElec”);
         แบบที่มี Password
                  WiFi.begin(“ThaiEasyElec”,”passwordxxxx”);

void config(IPAddress local_ip, IPAddress gateway, IPAddress subnet)
         เป็น Function สำหรับตั้งค่า IP , gateway , subnet ให้กับ ESP8266 ในกรณีที่ต้องการใช้งานเป็นแบบ Static IP
         Parameter
         local_ip = สำหรับตั้ง IP
         gateway = สำหรับตั้ง gateway
         subnet = สำหรับตั้ง subnet
ตัวอย่างการใช้งาน 
         IPAddress local_ip = {192,168,1,144};
         IPAddress gateway = {192,168,1,1};
         IPAddress subnet = {255,255,255,0};
         WiFi.config(local_ip,gateway,subnet);
int disconnect(void)
         เป็น Function สำหรับออกจากการเชื่อมต่อกับ AP

ตัวอย่าง Code การใช้เชื่อมต่อกับ AP แบบ DHCP

#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid   = "your-ssid";     //อย่าลืมแก้เป็นชื่อ SSID ของตัวเอง
const char* password = "your-password"; //อย่าลืมแก้เป็นชื่อ password ของตัวเอง
void setup() 
{
  Serial.begin(115200);  //ตั้งค่าใช้งาน serial ที่ baudrate 115200
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to "); //แสดงข้อความ "Connecting to"
  Serial.println(ssid);    //แสดงข้อความ ชื่อ SSID 
  WiFi.begin(ssid, password); // เชื่อมต่อไปยัง AP
  
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  //รอจนกว่าจะเชื่อมต่อสำเร็จ
{
      delay(500);
      Serial.print(".");
  }
  Serial.println(""); 
  Serial.println("WiFi connected");  //แสดงข้อความเชื่อมต่อสำเร็จ 
 Serial.println("IP address: ");  
 Serial.println(WiFi.localIP());  //แสดงหมายเลข IP ของ ESP8266(DHCP)
}
void loop() {}

– ทดลอง Compile และ Upload ลงไปบน NodeMCU (อย่าลืม แก้ SSID กับ Password เป็นของตัวเองก่อนนะครับ แล้วก็ที่ Serial Monitor เป็น Baud Rate 115200 นะครับ)

17

– ทดลอง Ping ไปที่ IP ของ ESP8266

ตัวอย่าง Code การใช้เชื่อมต่อกับ AP แบบ Static IP

#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid   = "your-ssid";     //อย่าลืมแก้เป็นชื่อ SSID ของตัวเอง
const char* password = "your-password"; //อย่าลืมแก้เป็นชื่อ password ของตัวเอง
void setup() 
{
  Serial.begin(115200);  //ตั้งค่าใช้งาน serial ที่ baudrate 115200
  delay(10);
  Serial.println();
  Serial.println();
  Serial.print("Connecting to "); //แสดงข้อความ "Connecting to"
  Serial.println(ssid);    //แสดงข้อความ ชื่อ SSID 
  WiFi.begin(ssid, password); // เชื่อมต่อไปยัง AP
  
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)  //รอจนกว่าจะเชื่อมต่อสำเร็จ
{
      delay(500);
      Serial.print(".");
  }
   
IPAddress local_ip = {192,168,1,144};  //ตั้งค่า IP
  IPAddress gateway={192,168,1,1};  //ตั้งค่า IP Gateway
  IPAddress subnet={255,255,255,0};  //ตั้งค่า Subnet
  WiFi.config(local_ip,gateway,subnet);  //setค่าไปยังโมดูล
 
  Serial.println(""); 
  Serial.println("WiFi connected");  //แสดงข้อความเชื่อมต่อสำเร็จ 
  Serial.println("IP address: "); 
  Serial.println(WiFi.localIP()); //แสดงหมายเลข IP ของ ESP8266
}
void loop() {}

– ทดลอง Compile และ Updolad ลงไปบน ESP8266 

19

– ทดลอง ping ไปที่ IP ของ ESP8266

20

<< ย้อนกลับหน้าสารบัญ