โปรเจครถติดตามวัตถุ (Car Tracking) พัฒนาโดยโมดูลกล้อง Pixy CMUcam5 และบอร์ด Arduino Mega 2560 (ตอนที่ 2)

         จากข้อมูลด้านบนเราสามารถนำข้อมูลที่ได้มานั้นมาประยุกต์ใช้งานได้ในรูปแบบอื่นๆ ได้ต่อไป ในบทความนี้เราจะนำข้อมูลไปทำการเขียนโปรแกรมควบคุมรถให้ทำการติดตามวัตถุที่เราต้องการ
เขียนโค้ดโปรแกรมดังนี้

>> Download Programming Code

>> Download Library?

#include <SPI.h>
#include <Pixy.h>
 
#define X_CENTER 160L
#define Y_CENTER 100L
#define RCS_MIN_POS 0L
#define RCS_MAX_POS 1000L
#define RCS_CENTER_POS ((RCS_MAX_POS-RCS_MIN_POS)/2)
 
#define Forward 1
#define Backward 0
 
#define MOTOR_A 0
#define MOTOR_B 1
 
const byte PWMA = 3; // PWM control (speed) for motor A
const byte PWMB = 11; // PWM control (speed) for motor B
const byte DIRA = 12; // Direction control for motor A
const byte DIRB = 13; // Direction control for motor B

         ในส่วนแรกเป็นส่วนที่เราเรียกใช้ Library และกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโปรแกรมรวมไปถึงขาที่ใช้เชื่อมต่อ โดยในที่นี้เราจะเรียกใช้ Library ด้วยกัน 2 ส่วน คือ ส่วนของ SPI และ Pixy หลังจากนั้นทำการกำหนดค่าและขาต่างๆ ที่นำไปใช้งาน

//---------------------------------------
// Servo Loop Class
// A Proportional/Derivative feedback
// loop for pan/tilt servo tracking of
// blocks.
// (Based on Pixy CMUcam5 example code)
//---------------------------------------
class ServoLoop
{
public:
  ServoLoop(int32_t proportionalGain, int32_t derivativeGain);
 
  void update(int32_t error);
 
  int32_t m_pos;
  int32_t m_prevError;
  int32_t m_proportionalGain;
  int32_t m_derivativeGain;
};
 
// ServoLoop Constructor
ServoLoop::ServoLoop(int32_t proportionalGain, int32_t derivativeGain)
{
  m_pos = RCS_CENTER_POS;
  m_proportionalGain = proportionalGain;
  m_derivativeGain = derivativeGain;

  m_prevError = 0x80000000L;
}
 
// ServoLoop Update
// Calculates new output based on the measured
// error and the current state.
void ServoLoop::update(int32_t error)
{
  long int velocity;
  char buf[32];
  if (m_prevError!=0x80000000)
  {  
    velocity = (error*m_proportionalGain + (error - m_prevError)*m_derivativeGain)>>10;
 
    m_pos += velocity;
    if (m_pos>RCS_MAX_POS)
    {
      m_pos = RCS_MAX_POS;
    }
    else if (m_pos<RCS_MIN_POS)
    {
      m_pos = RCS_MIN_POS;
    }
  }
  m_prevError = error;
}
// End Servo Loop Class
//---------------------------------------

         ส่วนต่อมาคือส่วนที่ใช้ในการควบคุม Servo เป็นส่วนที่ใช้ในการคำณวนและควบคุมตำแหน่งของ Servo สามารถดูข้อมูลได้ที่ Example > Pixy > pantilt?

Pixy pixy; // Declare the camera object
 
ServoLoop panLoop(200, 200); // Servo loop for pan
ServoLoop tiltLoop(200, 200); // Servo loop for tilt

         ในส่วนนี้เป็นประกาศชื่อ Object เข้ากับ Library และกำหนดขอบเขตการ Pan Servo

//---------------------------------------
// Setup - runs once at startup
//---------------------------------------
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("Starting...\n");
  pixy.init();
   setupArdumoto(); //ฟังก์ชั่นกำหนด Pin และโหมดการทำงานของ Motor
}

         ส่วนของ Setup เป็นส่วนที่ใช้ในกำหนดการทำงานต่างๆ เช่น กำหนดโหมดการทำงานให้เป็น Input/output เป็นต้น พร้อมทั้งสั่งเริ่มต้นการทำงาน?

uint32_t lastBlockTime = 0;
//---------------------------------------
// Main loop - runs continuously after setup
//---------------------------------------
void loop()
{ 
  uint16_t blocks;
  blocks = pixy.getBlocks();
 
  // If we have blocks in sight, track and follow them
  if (blocks)
  {
    int trackedBlock = TrackBlock(blocks);
     FollowBlock(trackedBlock);
    lastBlockTime = millis();
  } 
  else if (millis() - lastBlockTime > 100)
  {
      stopArdumoto(MOTOR_A);
      stopArdumoto(MOTOR_B);
    ScanForBlocks();
  }
}

         ในส่วนของ Loop เป็นส่วนในการทำงานวนซ้ำแบบไม่รู้จบ เราเขียนโปรแกรมในส่วนที่ต้องการทำงานวนซ้ำไว้ในส่วนนี้หรือเรียกว่าส่วน Main ของโปรแกรมก็ว่าได้ จากโปรแกรมนี้จะทำการอ่านค่าจากกล้อง นำข้อมูลที่ได้ส่งไปยังฟังก์ชั่นในการติดตามวัตถุเมื่อพบสิ่งที่ต้องการ แต่ถ้าไม่พบจะทำการเรียกฟังก์ชั่น Scan หาต่อไป?

int oldX, oldY, oldSignature;
 
//---------------------------------------
// Track blocks via the Pixy pan/tilt mech
// (based in part on Pixy CMUcam5 pantilt example)
//---------------------------------------
int TrackBlock(int blockCount)
{
  int trackedBlock = 0;
  long maxSize = 0;
  Serial.print("blocks =");
  Serial.println(blockCount);
  for (int n = 0; n < blockCount; n++)
  {
    if ((oldSignature == 0) || (pixy.blocks[n].signature == oldSignature))
    {
      long newSize = pixy.blocks[n].height * pixy.blocks[n].width;
      if (newSize > maxSize)
      {
        trackedBlock = n;
        maxSize = newSize;
      }
    }
  }
  int32_t panError = X_CENTER - pixy.blocks[trackedBlock].x;
  int32_t tiltError = pixy.blocks[trackedBlock].y - Y_CENTER;
  panLoop.update(panError);
  tiltLoop.update(tiltError);
  pixy.setServos(panLoop.m_pos, tiltLoop.m_pos);
  oldX = pixy.blocks[trackedBlock].x;
  oldY = pixy.blocks[trackedBlock].y;
  oldSignature = pixy.blocks[trackedBlock].signature;
  return trackedBlock;
}

         ฟังก์ชั่นในการตรวจสอบวัตถุ เป็นฟังก์ชั่นที่รับข้อมูลมาจากฟังก์ชั่น main และนำข้อมูลที่ได้มาทำการตรวจสอบว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นมีอะไรบ้าง หลังจากตรวจสอบก็ทำการคำนวณและส่งข้อมูลไปยังฟังก์ชั่นในการควบคุม Servo และมอเตอร์ขับเคลื่อนต่อไป?

//---------------------------------------
// Follow blocks
// This code makes the robot base turn 
// and move to follow the pan/tilt tracking
// of the head.
//---------------------------------------
int32_t size = 500;
void FollowBlock(int trackedBlock)
{
  int32_t followError = RCS_CENTER_POS - panLoop.m_pos; // How far off-center are we looking now?
 
  // Size is the area of the object.
  // We keep a running average of the last 8.
  size += pixy.blocks[trackedBlock].width * pixy.blocks[trackedBlock].height; 
  size -= size >> 3;
 
  // Forward speed decreases as we approach the object (size is larger)
  int forwardSpeed = constrain(500 - (size/256), -250, 250); 
    
  // Steering differential is proportional to the error times the forward speed
  int32_t differential = (followError + (followError * forwardSpeed))>>8;

  // Adjust the left and right speeds by the steering differential.
  int leftSpeed = constrain(forwardSpeed + differential, -250, 250);
  int rightSpeed = constrain(forwardSpeed - differential, -250, 250);
  // And set the motor speeds
    if(leftSpeed > 0)
    {
     driveArdumoto(MOTOR_A, Backward, leftSpeed);
    }
    if(rightSpeed > 0)
    {
     driveArdumoto(MOTOR_B, Backward, rightSpeed);
    }
    if(leftSpeed < 0)
    {
     driveArdumoto(MOTOR_A, Forward, (leftSpeed*-1));
    }
    if(rightSpeed < 0)
    {
     driveArdumoto(MOTOR_B, Forward, (rightSpeed*-1));
    }
}

         ฟังก์ชั่นในการติดตาม เป็นฟังก์ชั่นที่รับข้อมูลมาจากฟังก์ชั่นตรวจสอบวัตถุและนำข้อมูลที่ได้มาทำการคำนวณขนาด พร้อมทั้งเปรียบเทียบค่าต่างๆที่นำไปสั่งงานมอเตอร์หรือบอร์ดไดร์ฟเพื่อใช้งานการขับเคลื่อนรถให้ติดตามวัตถุ

//---------------------------------------
// Random search for blocks
//
// This code pans back and forth at random
// until a block is detected
//---------------------------------------
int scanIncrement = (RCS_MAX_POS - RCS_MIN_POS) / 150;
uint32_t lastMove = 0;
 
void ScanForBlocks()
{
  if (millis() - lastMove > 20)
  {
    lastMove = millis();
    panLoop.m_pos += scanIncrement;
    if ((panLoop.m_pos >= RCS_MAX_POS)||(panLoop.m_pos <= RCS_MIN_POS))
    {
      tiltLoop.m_pos = random(RCS_MAX_POS * 0.6, RCS_MAX_POS);
      scanIncrement = -scanIncrement;
      if (scanIncrement < 0)
      {
                driveArdumoto(MOTOR_A, Backward, 150);
                driveArdumoto(MOTOR_B, Forward, 150);
      }
      else
      {
                driveArdumoto(MOTOR_A, Forward, 150);
                driveArdumoto(MOTOR_B, Backward, 150);
      }
      delay(random(250, 500));
    }
 
    pixy.setServos(panLoop.m_pos, tiltLoop.m_pos);
  }
}

         ฟังก์ชั่นในการค้นหาวัตถุ เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการสั่งงาน Servo และมอเตอร์เมื่อไม่พบวัตถุจะทำการสุ่มการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เพื่อตรวจหาวัตถุที่ต้องการต่อไป

void driveArdumoto(byte motor, byte dir, byte spd)
{
 if (motor == MOTOR_A)
 {
  digitalWrite(DIRA, dir);
  analogWrite(PWMA, spd);
 }
 else if (motor == MOTOR_B)
 {
  digitalWrite(DIRB, dir);
  analogWrite(PWMB, spd);
 } 
}

         ฟังก์ชั่นควบคุมบอร์ดไดร์ฟหรือมอเตอร์ เป็นฟังก์ชั่นที่ใช้ในการสั่งงานและควบคุมความเร็วของมอเตอร์

void stopArdumoto(byte motor)

{
 driveArdumoto(motor, 0, 0);
}

         ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการหยุดมอเตอร์

void setupArdumoto()
{
 // All pins should be setup as outputs:
 pinMode(PWMA, OUTPUT);
 pinMode(PWMB, OUTPUT);
 pinMode(DIRA, OUTPUT);
 pinMode(DIRB, OUTPUT);

 // Initialize all pins as low:
 digitalWrite(PWMA, LOW);
 digitalWrite(PWMB, LOW);
 digitalWrite(DIRA, LOW);
 digitalWrite(DIRB, LOW);
}

         ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการกำหนดขาและโหมดในการทำงานของส่วนที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์
วิธีการทดสอบ
ให้ทำการประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันดังนี้
1. ประกอบโครงรถ
2. นำ Shield Motor L298 ต่อเข้ากับ Arduino Mega2560
3. ต่อมอเตอร์ล้อขวาต่อเข้ากับ Shield ทางช่อง Motor A
4. ต่อมอเตอร์ล้อซ้ายต่อเข้ากับ Shield ทางช่อง Motor B
5. ต่อกล้อง Pixy + ขาตั้ง เข้ากับ Arduino Mega2560 ทางพอร์ต ICSP ดังภาด้านล่าง

จากโค้ดด้านบนเราจะเห็นได้ว่าการทำงานของโค้ดนี้คือ เมื่อทำการ Set signature ที่ต้องการตัวกล้อง Pixy นั้นจะส่งข้อมูลออกมาก็ต่อเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูล เมื่อได้ข้อมูลมานั้นเราต้องทำการตรวจสอบเพื่อหาขนาดและตำแหน่งของวัตถุที่พบ พร้อมทั้งสั่งงานให้ส่วนของ Servo และมอเตอร์ให้เคลื่อนที่ตามที่ได้รับข้อมูลมา
         วิธีการทดสอบ ให้ทำการอัพโหลดโค้ดด้านบนไปยัง Arduino Mega2560 พร้อมทั้งเชื่อมต่อกล้องไปยังคอมพิวเตอร์และเปิดโปรแกรม PixyMon หลังจากนั้นทำการ Set signature และเลือกไปที่เมนู Run default program เมื่อกล้องทำงานให้ทำการถอดสายกล้องและ Arduino ออก พร้อมทั้งหาแหล่งจ่ายไฟมาจ่ายเข้ายังช่องด้านบนของ Shield ตัวรถก็พร้อมทำงาน ดูวิธีการได้จาก VDO ด้านล่าง

แหล่งที่มาและอ้างอิงข้อมูล
1. http://www.cmucam.org/projects/cmucam5/wiki
2. https://learn.adafruit.com/pixy-pet-robot-color-vision-follower-using-pixycam/overview