เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ RFID ไปกับชุด RFID Basic Starter Kit (ตอนที่ 4 ทดลองใช้งาน RFID ร่วมกับ NFC Shield + จอ LCD 16×2 + ลำโพง Buzzer + Keypad)

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ RFID ไปกับชุด RFID Basic Starter Kit

(ตอนที่ 4 ทดลองใช้งาน RFID ร่วมกับ NFC Shield

+ จอ LCD 16×2 + ลำโพง Buzzer + Keypad)

ดูสารบัญบทความ “เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ RFID ไปกับชุด RFID Basic Starter Kit”

ตอนที่ 4 ทดลองใช้งาน RFID ร่วมกับ NFC Shield + จอ LCD 16×2 + ลำโพง Buzzer + Keypad

 ในการทดลองเชื่อมต่อ Keyboard ขนาด 4×4 ผ่าน GPIO โดยเมื่อมีบัตรมาทาบ โปรแกรม Arduino อ่านรหัส UID จากนั้นแสดงข้อความ ให้ผู้ใช้กดรหัส 4 หลักยืนยันอีกครั้ง ถ้าตรงกับที่โปรแกรมกำหนดไว้ ให้ Buzzer ทำงาน โดยกำหนดขาดังนี้

ภาพแสดงบัดกรี pins socket สำหรับเสียบสาย Jumper

จากภาพ แสดงการต่อ Keyboard 4×4 เข้ากับ Arduino

ภาพแสดงต่อ NFC Shield จอ LCD 16×2 ลำโพง Buzzer 

และ Keyboard 4×4 เข้ากับบอร์ด Arduino

         ติดตั้ง Library Keypad โดยดาวน์โหลดได้จาก Example Code & Library
จากนั้น แตกไฟล์ นำไปวางไว้ในโฟลเดอร์ .. Arduino\libraries

 เมื่อเปิดโปรแกรม Arduino ไปที่ File > Example > Keypad จะเห็นตัวอย่างโปรแกรม 
โค้ดโปรแกรมบนบอร์ด Arduino มีดังนี้

//--------- LCD I2C ----------//
#include <Wire.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
//--------- LCD I2C ----------//
 
//----------- RFID -----------//
#include <SPI.h>
#include <PN532_SPI.h>
#include "PN532.h"
PN532_SPI pn532spi(SPI, 10);
PN532 nfc(pn532spi);
 
 uint8_t success;
 uint8_t uid_read[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 }; 
 uint8_t uidLength_read;            
 uint8_t uid_user[] = {0x10,0x0F,0x42,0x03}; 
 uint8_t uidLength_user = 4 ; 
//----------- RFID -----------//
 
//----------- Buzzer ---------//
#define buzzer 6
//----------- Buzzer ---------//
 
//---------- valiable ---------//
String password = "1234";
String buffer_key;
char state = '0'; 
//---------- valiable ---------// 
 
//--------- Keypad -----------------//
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4;    // Four rows
const byte COLS = 4;    // columns
byte rowPins[ROWS] = { 7,8,A2,A3 } ;
byte colPins[COLS] = { 2,3,4,5, }; 
char keys[ROWS][COLS] = {
 {'1','2','3','A'},
 {'4','5','6','B'},
 {'7','8','9','C'},
 {'*','0','#','D'}
};
 
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); 
//--------- Keypad -----------------//
 
 
void lcd_show(char* txt)
{
 lcd.clear();
 lcd.setCursor(0,1);
 lcd.print(txt); 
 analogWrite(buzzer,128);
} 
 
 boolean compare_UID(uint8_t one[],uint8_t two[]) 
{
  for(int n = 0; n < uidLength_read; n++)
  {
  if(one[n] != two[n]) return false;
  }
 return true; //no mismatches
}
 
boolean compare_key(char one[], char two[]) {
 
if(strlen(one) == 0) return false; //empty
for(int n = 0; n < 3; n++){
if(one[n] != two[n]) return false;
}
return true; //no mismatches
}
 
 
void setup() 
{
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Arduino_test_mifare!");
  
 lcd.begin();
 lcd.backlight();
 lcd.setCursor(0,0);
 lcd.print("Hello,RFID");
 pinMode(buzzer, OUTPUT);  
 nfc.begin();
 nfc.SAMConfig();
  
}
 
void loop() 
{
 
 if(state== '0')
 {
  success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, uid_read, &uidLength_read);
  if (success) 
   {
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,0);
   lcd.print("Found an Tag");
   
    if(uidLength_read==uidLength_user)
   {
     if(compare_UID(uid_read,uid_user)==true)
     {    
      lcd_show("ID is matched"); 
      Serial.println("ID is matched");
      nfc.PrintHex(uid_read, uidLength_read);
      if(state== '0')
      {
       state= '1';
       lcd_show("press password"); 
       Serial.println("press password");
      }
     }
    else
    {
     lcd_show("ID is mismatched!");
     Serial.println("ID is mismatched");
     nfc.PrintHex(uid_read, uidLength_read);
    }
  }
  else
  {
   lcd_show("ID is mismatched");
   Serial.println("ID is mismatched");
   nfc.PrintHex(uid_read, uidLength_read);
  } 
 }
 else
  {
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Waiting for Tag"); 
  analogWrite(buzzer,255);
  } 
 }
  
  if(state== '1')
 {
  char key = keypad.getKey();
  if (key)
   {
    Serial.println(key);
    buffer_key += key;
    analogWrite(buzzer,125);
    delay(100);
   if(buffer_key.length() == 4)
   {
   if(buffer_key == password)
   {
    lcd_show("pass is match!");
    Serial.println("password is match!");
   }
   else
    {
    lcd_show("pass is wrong");
    Serial.println("password is not matched");
    } 
    buffer_key = "";
    state= '0';
   }
  }
  analogWrite(buzzer,255);
 }
}     {
      lcd_show("ID is mismatched");
     }
    }
     else
    {
     lcd_show("ID is mismatched");
    }
   }
 else
  {
   lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Waiting for an ISO14443A Card ..."); 
  analogWrite(buzzer, 0);
  } 
}

         จากโค้ดจะเห็นได้ว่า

//--------- Keypad -----------------//
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4;    // Four rows
const byte COLS = 4;    // columns
byte rowPins[ROWS] = { 7,8,A2,A3 } ;
byte colPins[COLS] = { 2,3,4,5, }; 
char keys[ROWS][COLS] = {
 {'1','2','3','A'},
 {'4','5','6','B'},
 {'7','8','9','C'},
 {'*','0','#','D'}
};
 
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS ); 
//--------- Keypad -----------------//

         กำหนดค่าของ Keypad ที่ใช้อยู่ผ่าน lib keypad โดยกำหนดขาที่ต่อกับ keypad ผ่านตัวแปรrowPins และ colPins แมพตัวอักษรบน keypad ผ่านตัวแปร keys จากนั้นสร้าง object keypad จากตัวแปรที่กำหนดมาข้างต้น

boolean compare_key(char one[], char two[]) 
{
 if(strlen(one) == 0) return false; //empty
  for(int n = 0; n < 3; n++)
   {
   if(one[n] != two[n]) return false;
   }
 return true; //no mismatches
}

         สร้างฟังก์ชั่นสำหรับเปรียบเทียบ password

if(state== '0')
{
 state= '1';
 lcd_show("press password");
 Serial.println("press password");
}

         ถ้าโปรแกรมเปรียบเทียบ ขนาดของ UID และ รหัสของ UID ตรงกันกับที่กำหนดไว้แล้ว ให้โปรแกรม กำหนดตัวแปร state= ‘1’ คือ ย้ายไปตรวจสอบ รหัส keypad จากผู้ใช้

if(state== '1')
 {
  char key = keypad.getKey();
  if (key)
   {
    Serial.println(key);
    buffer_key += key;
    analogWrite(buzzer,125);
    delay(100);
   if(buffer_key.length() == 4)
   {
   if(buffer_key == password)
   {
    lcd_show("pass is match!");
    Serial.println("password is match!");
   }
   else
    {
    lcd_show("pass is wrong");
    Serial.println("password is not matched");
    } 
    buffer_key = "";
    state= '0';
   }
  }

 ถ้ามีค่าในตัวแปร state เป็น ‘1’ จะตรวจสอบ keypad ที่ผู้ใช้กด ถ้าตรงกับที่กำหนดไว้ จะแสดงข้อมูลที่ Serial และเก็บไว้ในตัวแปร buffer_key ถ้าตรวจสอบได้ว่าขนาดของ buffer_key เท่ากับ 4 ตัว จะทำการเปรียบกับข้อมูลตรงกับที่กำหนดไว้ในตัวแปร password หรือไม่ แสดงสถานะผ่าน LCD จากนั้น clear ค่าในตัวแปร buffer_key และกลับไปตรวจสอบบัตรใหม่ โดยการกำหนดตัวแปร state = ‘0’

 จากภาพแสดงโปรแกรมแสดงสถานะผ่าน Serial เมื่อมีบัตรทาบ แสดงข้อมูล UID และรหัสที่ผู้ใช้กดบน Keypad